Vinczéné Csete Gabriella: Alkalmazzuk a szimmetriát – Sík- és térbeli tengelyesen tükrös alakzatok előállítása

A szimmetria fogalma nem csupán egy esztétikai kategóriára utal, hanem a természettudományok egyik legalapvetőbb fogalmává lépett elő. A tengelyes tükrözés mint geometriai transzformáció az általános iskola 6. évfolyamán a matematika tantárgy egyik lényeges tananyag része. Ez a tanítási óra a téma egyik lehetséges bevezető órája. A tanítási órán a tengelyesen szimmetrikus alakzatok tulajdonságainak megfigyelésére, valamint azok alkalmazására kerül sor. A feladatsor megteremti a tengelyes szimmetriával kapcsolatos, előzetesen megfogalmazott összefüggések gyakorlati alkalmazásának a lehetőségét, változatos tanulási stratégiák kidolgozására ösztönzik a tanulókat. Az óra elsődleges célja az előzetes tapasztatok mozgósítása, összegyűjtése, rendszerezése, a téma újabb információkkal való bővítése, a tanulók geometriai szemléletének a fejlesztése. A kiscsoportos munkavégzés segíti és támogatja az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megvalósítását.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!