Tananyagok ebben a kategóriában: Történelem

Magasi András: Audiovizuális eszközök használata a történelem órán

Az órák célja az audiovizuális eszközök használata néhány lehetséges módjának bemutatása, azok kipróbálása gyakorlatok elvégzése során. Az audiovizuális eszközök használatát a hallgatók tudatos tananyag és óraszervezésének részévé szeretnénk tenni. A modul célja, hogy a hallgatók: • tekintsék át a ma leggyakrabban használt audiovizuális eszközöket, • tisztázzák az audiovizuális eszközök használatának tanórai funkcióit, azok lehetséges helyét [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A portfólió mint tanulást segítő és értékelési módszer

A konstruktivizmus a 20. század utolsó évtizedeiben kibontakozó új paradigma, amely elveti azt a korábbi vélekedést, hogy a tudás egy kis lépésekben elsajátított, befogadott objektív adat- és összefüggéshalmaz. A megismeréssel foglalkozó tudományok 1950-es években kialakuló új gondolkodásmódjának, a kognitivizmusnak az eredményeire támaszkodva abból indul ki, hogy a tudást minden ember maga hozza létre, amikor az [...]

Szakmódszertan: Dr. Rákóczy Istvánné: Mennyi rejtély rejlik egy rejtvényben

A rejtvények, érdekes, játékos feladatok segítségével valószínűleg sokkal közelebb vihetjük tanítványainkat az elsajátítandó tudáshoz, ismeretekhez, összefüggésekhez. E modul keretében bemutatásra kerülnek a játékos feladatok, feladattípusok, a hallgatók a megismerés után maguk is terveznek, készítenek majd ilyen rejtvényeket. Ezen felül felsorolásra kerül a feladatok megoldási lehetőségeinek variációja a tanórákon és a feladattípusok lehetséges felhasználása. A játékos [...]

Szakmódszertan: Horváth Krisztina: Helytörténet

Az óra célja, hogy bemutassa a helytörténet témakör feldolgozásának lehetséges módjait, szem előtt tartva, hogy a diákok a tanulási folyamatban konkrét tapasztalatokat szerezzenek, megvalósítsák a felfedezésen és tevékenységen alapuló produktív tanulást. A diákok fejlődését jobban elősegíti az alkotó aktivitásra épülő tanulás ezért mind a történelem mind a hon-és népismeret tantárgyak keretében fontosnak tartom, hogy a [...]

Szakmódszertan: Dombiné Borsos Margit: A pedagógiai projekt és a projektszerű tanítás mint a problémaorientált történelemtanítás egyik lehetősége

A problémaorientált történelemtanítás stratégiája olyan szemléletmód kialakítását segíti elő a tanítás során, amelyben központi szerepet játszik a tanulás procedurális, aktív és társas jellegének elfogadása, és a pedagógus folytonos reflexiója az általa tervezett és irányított tanítási folyamatra. A tananyag kiválasztása során figyelemmel kell lenni a tanulók érintettségére, hisz saját történelmi identitásuk építése, bővítése így eredményesebb lehet. [...]

Szakmódszertan: Rutsch Nóra – Kompetenciafejlesztő játékok történelemórán

Ki nem szeret játszani? A játék és játszva tanulás nagyban megkönnyítheti a pedagógus munkáját. A kompetenciafejlesztő játékok használata Magyarországon még nem annyira elterjedt az oktatásban. A játékos tanulás eszközeit eddig inkább csak a fejlesztő pedagógusok, logopédusok, óvónők és tanítók vagy a nyelvoktatók alkalmazták. De miért ne lehetne ezt a tanulási-tanítási folyamat későbbi szakaszaiban folytatni vagy [...]

Szakmódszertan: Katicsné Simon Gyöngyi – Forrásfeldolgozás történelemórán

A modern történelemtanítás alapvető eleme a történelmi források elemzésének alkalmazása. Miért van rá szükség? Felnőttkorban mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy információhordozókat készségszinten tudjon használni. Ahhoz, hogy ez a képesség kialakuljon, az iskolai oktatásnak törekednie kell arra, hogy a különböző tantárgyak oktatásakor ezt fejlessze, alakítsa. A történelem mint tantárgy különösen alkalmas ennek a képességnek a [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A térben és időben való tájékozódás képességének fejlesztése középiskolában

A térben és időben való tájékozódás nélkül nem lehetséges az összefüggésekre épülő, a történelmi folyamatokat megértő történelemtanulás. Ennek fejlesztése tudatos tervezést, sokszínű feladattípus használatát igényli.