Tananyagok ebben a kategóriában: Irodalom

Varga Andrásné: Utak a forráshoz

„A tanulás ma az egész életen végighúzódó folyamat, amelyben az iskola csak a kezdő mozzanat, s a könyvtár az egyik legfontosabb segítő eszköz, hogy az állandó továbbképzés mindenki számára lehetséges legyen. (…) A könyvtár az általános önképzés eszköze. Hozzáférhető minden férfinak és nőnek, fiatalnak és öregnek, gazdagnak és szegénynek.” Ezeket a gondolatokat 1937-ben fogalmazta meg [...]

Bálint Andrea: Drámajátékok az irodalomórán

A drámajáték az irodalmi művek tanulásának, tanításának egyike lehetséges eszköze. A módszeregyüttes segítségével a feldolgozandó témát, tananyagot más szempontból közelíthetjük meg. Általuk diákjaink a megszokott befogadói és reprodukciós ismeretszerzés helyett saját élmény létrehozásával és megértésével kerülhetnek közelebb egy szöveghez, problémához. Az ily módon szerveződő órák a résztvevőktől passzív befogadói magatartás helyett aktív részvételt, cselekvést követelnek, [...]

Pethőné Nagy Csilla: Színházba megyünk!

Az irodalomtanítás és az irodalomtanár feladata többek között, hogy segítse a diákok kulturális szokásainak kialakulását, például az igényt a színházba járásra, a készséget színházi előadások érzékeny, értő, kritikus befogadására. Ahol a településen vagy közvetlen közelében működik színház, ott az iskolákban a színházzal való találkozás többnyire intézményi keretek között szerveződik, és bérletes előadásoknak a látogatásával történik. [...]

Pethőné Nagy Csilla: Grafikai szerverzők; a címkefelhő használatának néhány módszertani lehetősége

A grafikai szervezők népszerű és hasznos technikái a gondolatmenet láthatóvá tételének. Mivel a gondolatok közt fennálló viszonyokat is megmutatják, vizualizálják azokat az utakat, amelyeket bejárva a tanulók aktivizálják meglévő tudásukat, új felfedezésekhez jutnak el, vagy amely stratégiák mentén felépítik, megkonstruálják tudásukat, értelmezéseiket. A modul egy újabban megjelent, számítógépes alkalmazással működtethető és egyre inkább terjedő grafikai [...]

Czanikné Dezső Emőke: Újságprojekt nyolcadikosoknak

Az alábbi modul a projektmódszer egyik alkalmazási lehetőségét mutatja be a hallgatóknak a magyar nyelvtan tanításában. A projekt(jellegű) tanulás az élethosszig tartó tanulást készíti elő, annak feltételeit igyekszik megteremteni. Az alább bemutatott projekt egy gyakorlatban már többször kipróbált tanulási folyamat, melyben a gyerekeknek a szaktárgyi ismeretek megismerésén kívül módjuk van sok egyéb készség, képesség fejlesztésére, [...]

A tanegység célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a befogadásközpontú, élményalapú irodalomtanítás didaktikai lehetőségeibe, tapasztalatot szerezzenek a feladatorientált szövegfeldolgozás, a tanóra fölépítésének gyakorlatában. A felkínált lehetőségek, közelítési útvonalak az előzetes, szövegen kívüli tapasztalatok kapaszkodóit is felhasználhatóvá, az irodalomtanításba beépíthetővé teszik. A modul nem törekszik a novella tartalmainak széles körű föltárására, viszont szeretné megerősíteni, feladatról feladatra [...]

Mészárosné Bolla Eszter: Tématervben megvalósuló kooperáció mint interaktív tanulási módszer a középiskolában Shakespeare: Romeo és Júlia című mővének elemzéséhez

A kooperatív tanulás mint kompetencia-alapú tanulás keretei között tanulható módszer saját, megszerzett tapasztalatok alapján. Ennek során a hallgató megismerkedik a drámaelméleti fogalmak tanításával, ezek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazásának előnyeivel, illetve lehetséges problémáival. Az itt megszerzett tudás olyan távlati lehetőségeket teremthet számukra, amit majd tanítási gyakorlatuk vagy gyakornoki félévük során hasznosíthatnak. Látszólagos ellentmondás, hogy az itt megtanultak [...]

Szakmódszertan: Iglicz Ágnes – A kritikai gondolkodás tanításának lehetősége egy irodalmi …

A Nemzeti alaptanterv megjelenése óta (2003) számos próbatétel elé állította a pedagógusokat. Az iskolai oktatás-nevelés alapvető értékei között fontos szerep jut a nemzeti identitás fejlesztésének, amely az anyanyelvi és irodalmi nevelés természetes közege lehet. A nyelvi, irodalmi hagyományok átadásának kultúraképző, közösségformáló hatásáról már sokan, sok helyen megemlékeztek. Az elmúlt évtizedekben a magyartanárok jó pozitivista módjára, [...]

Page 1 of 212