Tananyagok ebben a kategóriában: Irodalom és dráma

Bálint Andrea: Arany János Vörös Rébék című művének tanítása drámajátékokkal

Mivel a Vörös Rébék kései Arany-ballada, így a diákok ismerik már a ballada műfaját, értelmeztek egy-két művet a nagykőrösi korszakból. Az Őszikék korszak balladái közül az ezen a tanórán feldolgozásra kerülőt más szempontból közelítjük meg. A hangsúly a szöveg megértésére, a véleményalkotásra, érvelésre, a belehelyezkedést kívánó kreatív játékokra helyeződik. A következő kérdésekre keresünk választ: Mi [...]

Papp Zoltán: Drámajátéktól a konvenciókig

Az órán az általános iskola negyedik – ötödik osztályosainak ajánlott, széles körben ismert drámajátékok közül válogattunk néhányat. Az oldott hangulatot teremtő, csoportosan megélt élmények motiváló hatása miatt minden vérbeli pedagógus eszköztárában megtalálhatók ezek a gyakorlatok. Az itt tárgyalt, a foglalkozáson tudatosan szerkesztett gyakorlatsorral szinte észrevétlenül jutunk el azokhoz a drámai munkaformákhoz, amelyek az önbizalmat nyújtó [...]

Papp Zoltán: Az igazi kincs – dráma tanítási órán – döntési helyzetek vizsgálata

A tapasztalati tanulás elmélete abból indul ki, hogy az emberek jobban hisznek abban a tudásban, amit saját maguk fedeztek fel, mint abban, amit mások prezentáltak nekik. Önmagában véve valamilyen elméleti információ nem elégséges az egyén hiedelemrendszerének és viselkedésének megváltoztatásához, de csupán a tapasztalat átélése sem elegendő a változáshoz a hozzá kapcsolódó hiedelmek feltárása és változása [...]

Papp Zoltán: A János vitéz egyes részeinek feldolgozása a drámapedagógia és a disputa elemeivel

Az itt tárgyalt óra a felelősségteljes döntés egyfajta megszületését mutatja be, ami a retorikában, később a pedagógiában már régóta alkalmazott módszeren alapul. Másfelől az óra János vitéz történetének sajátos összefoglalására is vállalkozik. Egyetlen munkaformát tartalmaz: egy szabályozott vitát, mely a szakralitásban gyakorolt szentté avatás analógiáján alapszik. Petőfi elbeszélő költeményében a földi halandó éteri szintre emelkedésének [...]

Pethőné Nagy Csilla: A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése kooperatív tanulásszervezéssel

A tékozló fiú története archetipikus történet, szereplői is archetípusok. Az irodalomban és a művészetekben a bibliai példázat óta kedvelt téma, számtalan újraírása van. A középiskolás korosztály többnyire épp a lázadás és elszakadás útját járja, így érintett a témában, személyes és erős motivációval, kritikai attitűddel fordulhat felé.

Pethőné Nagy Csilla: A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése szakaszos olvasással

Kortárs erdélyi szerző hosszabb elbeszélését kínáljuk feldolgozásra a szakaszos olvasás módszerében működtetve változatos, a tartalmi lehetőségeknek adekvát tanulási technikát.

Maul Borbála: Tanulói portfólió – értékelő óra, csoportmunka

A portfóliós tanulási folyamat (A regény – portfólió) első záró-értékelő óráját (dupla órában) mutatja be az alábbi óraterv, amelynek célja, hogy a tanulók bekapcsolódjanak munkáik értékelésébe, betekintsenek egymás kész dokumentumaiba.

Berényi Szabolcs: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Második óra)

Ez Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde bevezető moduljának második tanórája. Ideális esetben egy dupla óra második 45 perce. Az órán az első részben elhangzottakra, megtanultakra támaszkodva ismerjük meg a romantikus drámai költemény műfaját, és alkalmazzuk új ismereteinket Vörösmarty művére.

Page 1 of 212