Betlehem Márta: Múzeumpedagógia az ének-zene órán

Miért menjünk múzeumba? A múzeumok komplex módon és nagyon hatékonyan nyújtanak lehetőséget a különböző ismeretek élményszerű megszerzésére. A nevelés és oktatás sajátos, az új típusú konvertálható tudás kialakításának egyik alapvető színtere. Kiemelt szerepe van a kreatív személyiség nevelésében is. Lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismeretek beépüljenek a tanulók személyiségébe, alkalmazásképes tudást biztosít, mely a diákok önművelődéséhez vezet.
A kiállítás megtekintése, önálló és csoportmunkában történő feldolgozása során új ismeretszerzési, tanulási módokat ismerhetnek meg a tanulók. Ezek által fejlődik problémamegoldó- és együttműködési képességük, valamint kreativitásuk. A múzeumi tanulás egyik legnagyobb előnye, hogy az ismeretek elsajátítása és gyakorlati alkalmazása a tantárgyi kereteken átnyúlva, különböző műveltségi és tudományos területek összekapcsolására ad lehetőséget. Az oktatás jellemzői: módszerei, technikái jól alkalmazhatók a múzeumtól független tanulásban is (1); mentes az osztálytermi kötöttségektől (2); különleges forrásokon alapul (3); önálló vagy csoportos felfedezésre épülő tevékenység (4); tágabb kontextusba helyezi az ismereteket (5), amit személyes élményekhez és tapasztalatokhoz kapcsolva sajátítanak el (6); inspiratív és motiváló a környezet (7); többféle készség és kompetencia fejlődhet párhuzamosan (8). (DÁVID, 2009)
A múzeumi oktatás jelentősége abban rejlik, hogy általa belső élménnyé válik a tanulás, lehetőséget ad új összefüggések felfedezésére a tanultak között, új következtetések levonására. Fejleszti a gondolkodást a komplex szemléletmód felé, „megtanít látni, nem csak nézni”, biztosítja a tantárgyak közötti átjárhatóságot.
A Csontváry Múzeumban, mint művészeti múzeumban megvalósítható az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciai fejlesztése, ami magába foglalja az esztétikai megismerést, az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését, lehetővé teszi pl. a művészi önkifejezést. Az ismeretszerzés mellett komplex módon érvényesül az érzelmi, értelmi, erkölcsi és esztétikai nevelés, és esélyegyenlőséget biztosít a tudás megszerzésére.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés

Melléklet letöltés