Tananyagok ebben a kategóriában: Szakmódszertan

Czanikné Dezső Emőke: Újságprojekt nyolcadikosoknak

Az alábbi modul a projektmódszer egyik alkalmazási lehetőségét mutatja be a hallgatóknak a magyar nyelvtan tanításában. A projekt(jellegű) tanulás az élethosszig tartó tanulást készíti elő, annak feltételeit igyekszik megteremteni. Az alább bemutatott projekt egy gyakorlatban már többször kipróbált tanulási folyamat, melyben a gyerekeknek a szaktárgyi ismeretek megismerésén kívül módjuk van sok egyéb készség, képesség fejlesztésére, [...]

Betlehem Márta: A tanítási módszerek és a kooperatív tanulási technikák tanítása Bartók Béla: Cantata profana c. műve alapján

A művészeti nevelés egyrészt személyiségformálást, másrészt az esztétikai képességek alakítását jelenti. Az esztétikai kultúra részét alkotó ismeretek és készségek arányait megváltoztatva az önmagukért való ismeretek helyet előtérbe kell helyeznünk a funkcionálás, készségképző ismereteket. A tanulók saját élményvilágának mozgósítása biztosítja az érdekeltséget, hiszen ha a tanulók belevihetik a feladatokba a személyiségüket, saját életüket és egyéniségüket, akkor [...]

Betlehem Márta: Portfólió készítése Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus művéhez

A portfólió készítése az utóbbi időben egyre jobban elterjedt az oktatásban. A tanári mesterképzés hallgatóinak is portfóliót kell készíteniük és bemutatniuk a tanulmányaik lezárásaként. A hatékony személyiségfejlesztés nem képzelhető el olyan új ismeretközpontú értékelési rendszer kialakítása nélkül, amelyek segítik a tanulók önfejlesztését. Ehhez az egyik elérési út ezen technika alkalmazása lehet. „A portfólió olyan dokumentumok [...]

Betlehem Márta: Kooperatív tanulási technikák tanítása Liszt Ferenc szimfonikus költeményei alapján

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása fontos szerepet játszik a hallgatók tanítási gyakorlatra való felkészítésében Kiemelt jelentőséget kapnak a tanárképzésben, hiszen a saját élményű tanulás segítéséhez szakmai és módszertani szempontból is korszerű ismeretek kellenek. Olyanok, amelyeket a tanítási gyakorlatuk során érvényesíteni is tudnak. A cél olyan módszerek megtapasztaltatása, amelyek megfelelnek a megváltozott elvárásoknak. Fontos, hogy a [...]

Száraz Tamás: A vitában rejlő lehetőségek az amazóniai esőerdő példáján

A vita olyan együttműködésen alapuló tanulási tevékenység, amely egyrészt lehetőséget nyújt saját álláspontunk megfogalmazására, az érvelés tanulására, gyakorlására, ugyanakkor mások véleményének figyelmes meghallgatására, mérlegelésére, s a hallottak tükrében esetleg korábbi elképzeléseink módosítására, kisebb-nagyobb korrigálásra is. Vagyis a vitamódszer nem pusztán kritikai gondolkodásra, önreflexivitásra tanít, hanem a szociális kulcskompetenciák hatékony fejlesztője is. Az óra célja egy [...]

A tanegység célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a befogadásközpontú, élményalapú irodalomtanítás didaktikai lehetőségeibe, tapasztalatot szerezzenek a feladatorientált szövegfeldolgozás, a tanóra fölépítésének gyakorlatában. A felkínált lehetőségek, közelítési útvonalak az előzetes, szövegen kívüli tapasztalatok kapaszkodóit is felhasználhatóvá, az irodalomtanításba beépíthetővé teszik. A modul nem törekszik a novella tartalmainak széles körű föltárására, viszont szeretné megerősíteni, feladatról feladatra [...]

Mészárosné Bolla Eszter: Tématervben megvalósuló kooperáció mint interaktív tanulási módszer a középiskolában Shakespeare: Romeo és Júlia című mővének elemzéséhez

A kooperatív tanulás mint kompetencia-alapú tanulás keretei között tanulható módszer saját, megszerzett tapasztalatok alapján. Ennek során a hallgató megismerkedik a drámaelméleti fogalmak tanításával, ezek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazásának előnyeivel, illetve lehetséges problémáival. Az itt megszerzett tudás olyan távlati lehetőségeket teremthet számukra, amit majd tanítási gyakorlatuk vagy gyakornoki félévük során hasznosíthatnak. Látszólagos ellentmondás, hogy az itt megtanultak [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A portfólió mint tanulást segítő és értékelési módszer

A konstruktivizmus a 20. század utolsó évtizedeiben kibontakozó új paradigma, amely elveti azt a korábbi vélekedést, hogy a tudás egy kis lépésekben elsajátított, befogadott objektív adat- és összefüggéshalmaz. A megismeréssel foglalkozó tudományok 1950-es években kialakuló új gondolkodásmódjának, a kognitivizmusnak az eredményeire támaszkodva abból indul ki, hogy a tudást minden ember maga hozza létre, amikor az [...]

Page 4 of 7« First...23456...Last »